ติดต่อ ดร.พัชรี ดอกพุฒ 0819992062
ค้นใน www ค้นในเว็บนี้
 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
      การใช้งานโปรแกรม MS word
     1 การใช้งานโปรแกรม MS excel
1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     1 หลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authoware ?
ความรู้เกี่ยวกับเว็บ
     1 เรียนรู้ภาษา HTML
      เอกสารขอบริการฟรีในอินเทอร์เน็ต
        Free homepage
           se-ed.net
           thai.net
      การอัพโหลดไฟล์ด้วย WS_FTP
      การ FTP ผ่านโปรแกรมในอินเทอร์เน็ต
      WBI คืออะไร
      เอกสารเรียนรู้โปรแกรมการสร้าง
เว็บ
         การสร้างเว็บเพจด้วย Dream weaver 4
         การสร้างกราฟิคโดยใช้ Image Styler
         การสร้าง flash อย่างง่ายด้วย Swish
         การสร้างข้อสอบด้วย course builder
      การ customer on facebook
      การติดตั้งตัวนับจำนวนผู้เข้ามาในเว็บไซต์
      Search engine : Google
1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
      ความรู้เกี่ยวกับ Moodle
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
      ความรู้เกี่ยวกับภาษา SQL
1 บทความวิชาการ
      รวมบทความวิชาการ
      Learning control
1 งานวิจัย
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : การพยาบาลในห้องผ่าตัด
      ระบบการจัดงานงานแพทยศาสตรศึกษาฯ
      รายงานความก้าวหน้าเรื่องมาตรฐาน
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
1 เอกสารการอบรมการสร้างเว็บเพจ
Last Update :  
 
 
 
 
 
 
 เว็บนี้เป็นเว็บเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                  IE 4.0 เป็นต้นไป ความละเอียดหน้าจอ 1024*768
(ติดต่อผู้ดูแล )