บทความวิชาการ
  ี้
multimedia  
         >> ACM Computing Surveys
         >> adaptive hypermedia multimedia
         >> curriculum article
         >> design priciples
         >> learning object
         >> LMS
         >> Strategic Issues
         >> teach in classroom
         >> technology in classroom
         >> using technology
CAI
WBI and e-learning
 
โทรศัพท์เพื่อการศึกษา : ดร.พัชรี ดอกพุฒ