บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD
 ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand

 

ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand ระบบ AI สถานพยาบาล ระบบบริหารจัดการคลินิค ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบทะเบียนคุม e-GP ระบบรับงานอสังหาริมทรัพย์

 
 
 

 

รายละเอียดการบริการ

          แบ่งเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้

   1. ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ และผ่านการทดสอบการใช้งานมาแล้ว แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ออกเป็น
    1. ซอฟแวร์โรงพยาบาล เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบบงานในโรงพยาบาล เช่น ระบบทะเบียนลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
    2. ซอฟแวร์ด้านการศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบบงานด้านการศึกษา เช่น ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
    3. ซอฟแวร์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา เช่น ระบบการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ เป็นต้น
    4. ซอฟแวร์ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑทั่วไปที่ช่วยในการจัดการงาน เช่น ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นต้น
    5. แอพพลิเคชั่น มีการระดมความคิดเห็น เพื่อหาเนื้อหาเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยนำร่องในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองต่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ยุคใหม่
   2. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่

    1) ระบบงานโรงพยาบาล เป็นระบบบริหารจัดการในโรงพยาบาล ตัวอย่างของระบบ
    ที่พัฒนาแล้ว ได้แก่

      1.1) ระบบ PowerHos.Wc เป็นระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงแต่ละส่วนงานให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบงานที่สามารถจัดการข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบริบทต่างๆภายในและนอกองค์กร ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด
      1.2) ระบบ AI-hos.Wc เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI ) สนับสนุนงานรวบรวมข้อมูล ทะเบียนผู้ใช้บริการสิทธิการรักษาต่างๆ เพื่อสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และทะเบียนลูกหนี้รายตัวเพื่อสรุปการจัดเก็บรายได้
      1.3) ระบบ Clinic.Wc เป็นระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย อาทิการตรวจวินิจฉัยทั่วไป การลง diagnosis code การจ่ายยา เป็นต้น ยังสามารถจัดการเรื่องสต๊อกยาได้อย่างแม่นยำ ระบบจัดเก็บรายได้ (ออกบิล, สรุปต่างๆ) ได้อย่างง่ายได้ สามารถนำไปบริหารคลินิกที่มีหลายสาขาได้

    2. ระบบงานด้านการศึกษา บริษัทกำลังมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   3. ระบบงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บริษัทได้มุ่งพัฒนางานระบบบริหารจัดการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีซอฟแวร์ย่อยอยู่แล้วบางส่วน
   4. ระบบงานทั่วไป บริษัทรับพัฒนาระบบตามร้องขอ
   5. เว็บไซต์ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ และเว็บไซต์ตามร้องขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................
POP : PungOoyProperty รับเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์  
   งานเว็บไซต์ บริการ
  ซอฟแวร์ทั่วไป ติดต่อ
  ซอฟแวร์โรงพยาบาล
  ซอฟแวร์ด้านการศึกษา
  ซอฟแวร์ศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานทั่วไป
  ระบบงานโรงพยาบาล
  ระบบงานศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานด้านการศึกษา
 

บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD

tags:  จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software, ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) , ขายโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ,จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software , พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ – วางระบบงาน , ซอฟท์แวร์ , ออกแบบเว็บไซด์ , ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป , บริการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ , โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล , ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ , จำหน่ายโปรแกรม , ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป , จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ , พัฒนา จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , บริษัท จําหน่ายซอฟแวร์ , โปรแกรมระบบงานอสังหาริมทรัพย์ , โปรแกรมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก , โปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์แวร์ด้านการศึกษา