พัดสา วี & เอ็ม โฮม

       
รายละเอียดการติดต่อเพื่อสร้างบ้านกับพัดสา วี & เอ็ม โฮม
สำหรับท่านที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกับพัดสา วี & เอ็ม โฮม และต้องการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร 
มีรายละเอียดในการเตรียมเอกสาร ดังนี้
 • หลักฐานการขอสินเชื่อ
  1. คำขอกู้เงิน
  2. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมหลักฐานการรับเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 
   และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน)
  3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้นำหลักฐานประกอบอาชีพ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ บัญชีเงินฝากแสดงฐานะการเงินไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ
  4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  5. สำเนาโฉนดที่ดิน
  6. สัญญาการซื้อขายที่ดิน และใบขออนุญาตให้ปลูกสร้างของเจ้าของที่ดิน


กรณีผู้กู้ร่วมขอให้เตรียมหลักฐาน ข้อ 2, 3 และ 4 ด้วย

 • ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ
  1. เลือกแบบบ้านของพัดสา วี & เอ็ม โฮม เพื่อทราบราคาและวงเงินที่จะขอสินเชื่อ
  2. นำเอกสารขอสินเชื่อของสถาบันการเงินมอบให้พัดสา วี & เอ็ม โฮม ยื่นเรื่องให้สถาบันการเงินเพื่อการพิจารณา
  3. เมื่อสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว และนัดจดจำนองพร้อมทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว 
  4. พัดสา วี & เอ็ม โฮม จะติดต่อท่านเพื่อทำสัญญาปลูกสร้างบ้าน
  5. พัดสา วี & เอ็ม โฮม ทำการก่อสร้างบ้านตามสัญญาการก่อสร้างบ้าน
  6. เมื่อถึงกำหนดเบิกงวดค่าก่อสร้าง พัดสา วี & เอ็ม โฮม จะแจ้งกับสถาบันการเงินเพื่อนัดท่านทำสัญญาเงินกู้และโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับพัดสา วี & เอ็ม โฮม
  สถาบันการเงิน
  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารออมสิน
  ลูกค้าสัมพันธ์ 1115
  http://www.gsb.or.th

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2645-9000
  www.ghbank.co.th

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงไทย
  ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
  www.ktb.co.th

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ลูกค้าสัมพันธ์ 1572 
  www.krungsri.com

  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย
  ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2888-8888 
  www.kasikornbank.com

  ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ
  ลูกค้าสัมพันธ์ 1333
  หรือ 0-2645-5555
  www.bangkokbank.com

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2777-7777 
  www.scb.co.th

   

tags: Patsa V & M home , พัดสา วี & เอ็ม โฮม ,  รับสร้างบ้านอุบล , สร้างบ้านราคาถูก อุบล , รับสร้างบ้านอุบลราชธานี , รับสร้างบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี , รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี , รับ สร้าง บ้าน อุบลราชธานี

ติดต่อเรา 0819992062 0918273103 0902806520