??.??????????????
 
Loading
 
doc
              mrcubon team

 

     

    รับให้บริการงานเวชระเบียนในโรงพยาบาลต่างๆ

    โดยการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

    ICD10

  • ส่งทีมงานเข้าร่วมการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล
  • อื่นๆ ตามตกลง
MRC ubon Team

tags : รับให้รหัสโรค, รับ coder โรงพยาบาล, coder ให้รหัสโรค, รับ Coder ICD , รับปรึกษาการให้รหัสโรค , ที่ปรึกษาการให้รหัสโรค , รับเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค , งานให้รหัสโรค , สมัครงาน ให้รหัสโรค , การ ให้ รหัส โรค , การ ให้ รหัส โรค และ หัตถการ เบื้องต้น , การ ให้ รหัส โรค icd 10 , ขอ ถาม การ ให้ รหัส โรค


MRCubon : 089-2862922 , 081-999-2062

Copy right : Pungooy.com

mrcubon index ประวัติความเป็นมาของทีมงาน MRCubon