หจ.เอ็มอาร์ซีอุบล
 

 

                 งานเวชระเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและเก็บเวชระเบียน ซึ่งเป็นหลักฐานและข้อมูลสำคัญในด้านต่างๆ ทั้งการรักษา พยาบาล หลกฐานทางกฎหมาย การศึกษา การเรียกเก็บค่าตอบแทน รวมทั้งเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งจะเห็นว่าหน่วยงานเวชระเบียน มีความเกี่ยวข้องทั้งงานด้านบริการเวชระเบียน การบริหารจัดการงานเวชระเบียน การสืบค้นข้อมูลงานเวชระเบียน การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด ระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน         

                จะพบว่าการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของงานเวชระเบียน ที่ต้องมีการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เกิดความสมบูรณ์ของเวชระเบียน นั่นคือ การมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ จะทำให้เกิดการจัดการสารสนเทศทางการแพทย์ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร คือ

                1) ช่วยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น (Automating existing jobs) รวมทั้งผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ตรงตามความต้องการและเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวก

                2) ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหากมีการใช้สารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำมาเปรียบเทียบ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการรวบรวมข้อมูล และตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้

                3) มีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานหลักเข้าด้วยกัน (electronic infrastructure)

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอาร์ซี อุบล (MRC Ubon Partnership Limited) เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของคุณวิไชย ดอกพุฒ และ ดร.พัชรี ดอกพุฒ ที่เข้าไปให้บริการงานเวชระเบียนในโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการให้รหัสโรคผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีการบันทึกข้อมูลการให้รหัสโรคในแต่ละเดือน โดยทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Visual Private Network : VPN) ไปยังระบบของโรงพยาบาลนั้น ซึ่งทำให้มีความสะดวกในทุกด้าน ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และมีการเสนอรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่ให้รหัสโรคของโรงพยาบาลนั้นๆตามร้องขอ ซึ่งจากประสบการณ์การดำเนินงาน 20 ปี ที่ผ่านมา พบว่า การให้รหัสโรคมีส่วนสำคัญประการหนึ่งในการทำให้เกิดสารสนเทศทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมการ หรือช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานที่ดีขององค์กรต่อไป

                MRC ubon team

 

tags : # รับให้รหัสโรค, รับ coder โรงพยาบาล, coder ให้รหัสโรค, รับ Coder ICD , รับปรึกษาการให้รหัสโรค , ที่ปรึกษาการให้รหัสโรค , รับเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค , งานให้รหัสโรค , สมัครงาน ให้รหัสโรค , การ ให้ รหัส โรค , การ ให้ รหัส โรค และ หัตถการ เบื้องต้น , การ ให้ รหัส โรค icd 10 , ขอ ถาม การ ให้ รหัส โรค, รับให้รหัสโรคออนไลน์


MRCubon : 081-999-2062

Copy right : Pungooy.com

mrcubon index ประวัติความเป็นมาของทีมงาน MRCubon