HORSE ตราม้า ปากกาตรวจสอบธนบัตร 1x1ด้าม - B3169

ยี่ห้อ
ตราม้า
ราคา
55.00

HORSE ตราม้า ปากกาตรวจสอบธนบัตร 1x1ด้าม - B3169
 
  • ใช้สำหรับตรวจสอบธนบัตร โดยขีดปากกาลงบนธนบัตร 
  • ถ้าน้ำหมึกสีใสหรือเหลืองอ่อนๆ ถือเป็นธนบัตรจริง
  • ถ้าเป็นน้ำหมึกสีน้ำตาลหรือดำ ถือว่าเป็นธนบัตรปลอม
  • คุณสมบัติ ใช้ได้กับธนบัตรทุกประเทศ 
  • ขนาด 13 x 1.5 x 1.5 ซม.